Language
info@locatran.com
Unsere Dienste
D?ch thu?t K? thu?t
D?ch thu?t Tài chính
D?ch thu?t Pháp ly
D?ch thu?t Y t?
D?ch thu?t b?ng sáng ch?
B?n ??a hoá (localization) ph?n m?m
B?n ??a hoá (localization) trang web
??c s?a và Hi?u ch?nh
Tr?c nghi?m ng?n ng?
Ch? b?n
Các d?ch v? Th?ng d?ch

Eine Auswahl unseres Sprachenangebotes
Anh
Hoa Gi?n th??
Hoa Ph?n th??
Nh?t
Hàn
??c
Pháp
Y
Tay Ban Nha
B? ?ào Nha
Hà Lan
Hungary
Nga
Hy L?p
? R?p
Malay
Indonesia
Thái
Vi?t
Urdu
Hindi
Thu? ?i?n
Th? Nh? K?
Ukraina


Unsere Software
TRADOS
SDLX
RC-Wintrans
Adobe FrameMaker
Adobe PageMaker
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Photoshop
Adobe Acrobat
QuarkXPress
MS Publisher
Freehand
Macromedia Freehand MX
MS Office Applications
LocaTran Translations là m?t c?ng ty d?ch thu?t và b?n ??a hoá (localization) v?i d?ch v? tr?n gói n?m ? Th??ng H?i, Trung Qu?c, ph?c v? nhu c?u v? ng?n ng? c?a ph?n l?n l?n các xí nghi?p, doanh nghi?p nh?, các c?ng ty ??ng nghi?p v? ng?n ng? và các cá nhan. V?i trên 10 n?m kinh nghi?m chuyên m?n, chúng t?i h?t lòng t?n tu? v?i d?ch v?, ?? chính xác và ch? tín ??i v?i khách hàng. T?t c? các c?ng vi?c d?ch thu?t ??u ???c d?ch b?i ng??i b?n ng? v? ng?n ng? ?ích và ???c chuyên gia ng?n ng? th? hai ki?m tra l?i ?? chính xác và v?n phong v? ch? ?? ?ó. Chúng t?i ?? t?o d?ng ???c uy tín qu?c t? v?ng vàng d?a trên ch?t .

l??ng, d?ch v? và ch? tín, và hy v?ng m? r?ng d?ch v? c?a mình ??n quy khách.
M?c ?ích s? m?t c?a chúng t?i ? ?ay là ?áp ?ng các yêu c?u c?a quy khách và chúng t?i ph?n ??u ?? v??t xa mong ??i c?a khách hàng trong các l?nh v?c ch?t l??ng, b?ng cách lu?n ?úng h?n v?i bài giao và gi? khách hàng quay l?i v?i mình.

Khách hàng d?ch thu?t c?a chúng t?i ?a s? là các c? quan chính ph?, các xí nghi?p l?n, các doanh nghi?p nh? và v?a, t? ch?c phi l?i nhu?n và các cá nhan.


Der Arbeitsablauf

LocaTran Translations ?? tri?n khai m?t quy trình d? án sáu b??c cho vi?c d?ch thu?t. Quy trình d?ch thu?t ???c th?c hi?n ?úng theo các b??c sau ?ay:B??c 1: Kh?i ??ng D? án
Tr??ng d? án xem k? các yêu c?u c?a khách hàng v? n?i dung tài li?u, kh?i l??ng c?ng vi?c, th?i gian hoàn thành, ??nh d?ng, và trình bày, xác nh?n các m?c giá d?ch thu?t và l?y m?t ??n ??t hàng chính th?c t? khách hàng.

B??c 2: Chu?n b? D? án

Tr??ng d? án ch? ??nh m?t nhóm d? án, chu?n b? m?t b? t? ng? s? dùng ??n/t? ?i?n thu?t ng? c?a d? án và ?ào t?o k? thu?t cho các thành viên c?a nhóm n?u c?n. Tr??ng d? án còn d? báo các v?n ?? kh? d? và tìm các gi?i pháp kh? thi ?? tránh m?i th?t b?i b?t ng?.B??c 3: Các quy trình TEP (TEP=Translation (d?ch thu?t), Editing (hi?u ch?nh) và Proofreading (??c s?a))
Vi?c d?ch thu?t ???c th?c hi?n b?i d?ch gi? là ng??i b?n ng? c?a ng?n ng? ?ích và có kinh nghi?m ki?n th?c h?u quan. Các báo cáo v? th?c m?c và nh?ng bu?i h?p ??u ??n ???c s? d?ng ?? gi?i quy?t v?n ?? và chia s? th?ng tin nhanh chóng. Ng??i hi?u ch?nh xem l?i 100% các bài d?ch b?ng cách ??i chi?u ng?n ng? ngu?n v?i ng?n ng? ?ích. ?? chính xác, ng? pháp, chính t?, và v?n phong ???c ki?m tra k? l??ng. Ng??i ??c s?a m? ph?ng tr?i nghi?m c?a ng??i s? d?ng cu?i cùng b?ng cách ??c s?a v?n b?n mà kh?ng tham kh?o tài li?u ngu?n.B??c 4: B?o ??m Ch?t l??ng (QA)
M?t quy trình QA riêng ???c th?c hi?n ?? ki?m tra ng?u nhiên 10% các t?p tin ?? d?ch và ?? ??c l?i. Các ch? th? v? d? án và tiêu chu?n ch?t l??ng n?i b? c?a chúng t?i ???c tham kh?o khi ki?m tra ch?t l??ng d?ch thu?t.B??c 5: K?t thúc D? án
M?t bu?i h?p k?t thúc ???c t? ch?c gi?a các thành viên nhóm d? án và tr??ng QA ?? xem l?i cu?i cùng d? án và b?o ??m m?i yêu c?u ?? ???c tho? m?n v?i ch?t l??ng cao. Các t?p tin ?? hoàn thành ???c trình cho khách hàng b?ng ph??ng pháp ?? ch? ??nh.B??c 6: T?ng k?t D? án
Tr??ng d? án và tr??ng QA ?ánh giá n?i b? ch?t l??ng d? án và thành tích các thành viên nhóm. B? nh? d?ch thu?t và t? ?i?n thu?t ng? ???c l?u gi? cho cho k? phát hành k? ti?p và m?i t?p tin liên quan ???c sao chép d? phòng.

 

Wir sind für folgende Firmen t?tig...

N?u quy khách có m?t d? án liên quan ??n d?ch thu?t, c?n báo giá mi?n phí ho?c có b?t k? cau h?i nào v? các d?ch v? ng?n ng? c?a chúng t?i, xin vui lòng liên h? v?i chúng t?i theo info@locatran.com ho?c g?i chúng t?i theo s? +86-21-63760188.

LocaTran Translations Ltd.
??a ch?: 12F, Gutai River View Mansion, No. 969, South Zhongshan Road, Shanghai, China
?i?n tho?i: +86-21-63760188
Fax:+86-21-60852516
Email: info@locatran.com
Trang web: http://www.captainkeyframe.com

不卡的无码高清的av,不卡的av日本影片在线观看,丁香五月啪啪,日本av不卡在线观看